Ungdata 2021

Solør vgs gjennomfører Ungdataundersøkelsen i uke 10–12. Her er informasjon til foresatte og ungdom om undersøkelsen.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

 • gi ungdommer som går på videregående skole i Innlandet mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø
 • skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid
 • gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall
 • bidra til forskning

For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Hva spør vi om i ungdata?

 • forhold til skole, venner og foreldre
 • fritid og fritidsaktiviteter
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing
 • seksualitet
 • regelbrudd, vold og rus
 • foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon,
 • landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst).

Hvordan gjennomføres ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Personvern

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.
 • Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil bli gjenkjent når resultatene fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (e-post: personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Kontaktinformasjon

 • Ungdatakoordinator ved skolen: sosiallærer Ståle Sjaatil, tlf. 975 29 813, e-post: stale.sjaatil@hedmark.org
 • Ungdatakoordinator i Innlandet Fylkeskommune: rådgiver Arild Lishagen Myhre, tlf. 412 10 807, e-post: arild.lishagen.myhre@innlandetfylke.no 
 • Kontaktperson ved KoRus: spesialrådgiver Jørn Danielsberg, tlf. 990 38 464, e-post: jorn.danielsberg@sykehuset-innlandet.no.

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus Øst, på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Til toppen